แท่งทอง จักรพงค์, and แสงจันทร์จิรเดช ศุภาวีร์. 2015. “การสำรวจและการประเมินมูลค่าของพืชที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ บริเวณหมู่บ้านท่าล้ง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 8 (3). Bangkok, Thailand:19-28. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183741.