เกื้อทวีกุล ดร.เทพ. 2015. “RFID นวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร Innovative Uses of Radio-Frequency Identification (RFID) in the Agricultural and Food Industries”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 8 (3). Bangkok, Thailand:119-31. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183754.