ทองพร้อม สายธาร. 2015. “ประสิทธิภาพป่าพรุพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 7 (3). Bangkok, Thailand:1-16. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29371.