โกมุติบาล อรพิณ. 2015. “ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากแก่นมะหาด”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 7 (2). Bangkok, Thailand:33-42. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29397.