วัธนาธร รสโหมด และสุพิชญา คำคม บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์, ผุสดี ขจรศักดิ์สิร. 2015. “การพัฒนาตำรับมาตรฐานทาร์ตตาแต็งพุทรา”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 7 (2). Bangkok, Thailand:57-66. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29399.