จิระวดี วิริยะแสงจันทร์ ประภาศิริ ปราโมทย์ พัชรีภรณ์ พิสุราช และมลิวัลย์ เอมแย้ม ณัฐพร บู๊ฮวด*1 ปิยนุช พรมภมร ทัศนีย์ พาณิชย์กุล. 2015. “การเจริญของเซลล์เมลาโนมาในการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองที่มีสารสกัดจากอินทนิลน้ำ (Lagerstroemia Speciosa (L.) Per.)”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 7 (1). Bangkok, Thailand:41-56. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29412.