และ จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ธีรนุช ฉายศิริโชติ. 2015. “การพัฒนามัฟฟินเนื้อตาลสุกผสมลูกตาล”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 7 (1). Bangkok, Thailand:57-70. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29413.