และสุชารัตน์ เกาะแก้ง อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์,. 2015. “การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารด้วยสารสกัดสมุนไพรที่ใช้ในการทำลูกแป้งข้าวหมาก”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6 (2). Bangkok, Thailand:11-26. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29431.