และ รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ นิสากร มีจั่น, รศ.ดร.พจนีย์ ขุมมงคล. 2015. “การประเมินการตกสะสมของสารกรดแบบเปียกและแห้งด้วยวิธีธรรมชาติเหนือป่าชีวมณฑลสะแกราช”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6 (2). Bangkok, Thailand:49-58. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29434.