และชลดา ธีรการุณวงศ์ วาสนา นิ่มพระยา, ลลิตา สุขรักษ์. 2015. “การย่อยสลายกรดมาเลอิกในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6 (2). Bangkok, Thailand:85-96. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29437.