สุชาติ เชิงทอง ชุติมา ศรียาภรณ์,. 2015. “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 5 ประเภท ในอุทยานแห่งชาติเขาสกต่อประมาณน้ำท่า ตะกอนแขวนลอย และคุณภาพน้ำบางประการในคลองศกจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6 (2). Bangkok, Thailand:115-26. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29439.