รุธิรโก ปุณยนุช. 2015. “การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6 (2). Bangkok, Thailand:127-38. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29440.