ริยะขัน อิสริยะ. 2015. “การบำบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็มก้อน: กรณีศึกษาน้ำเสียตัวอย่างจากคลองแสนแสบ”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6 (2). Bangkok, Thailand:153-68. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29443.