และ สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ ธีรนาถ พรหมสุวรรณ พจนีย์ ขุมมงคล. 2015. “การศึกษาการตกสะสมแห้งของไนโตรเจนเหนือพื้นที่ป่าชีวมณฑลสะแกราช”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6 (1). Bangkok, Thailand:11-24. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29450.