วัยวุฒิ ศรายุทธ. 2015. “การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อใช้ในบ้านสำหรับชุมชนไร้สายส่ง”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6 (1). Bangkok, Thailand:25-36. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29451.