ทองเมือง พิมพร. 2015. “การใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6 (1). Bangkok, Thailand:87-100. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29456.