และพรรณธิภา แดงสว่าง นัยณา แก้วบ้านดอน ฐิติมา ไกรทอง. 2015. “สื่อหนังตะลุงแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการโฆษณาบริการ 3G และ Wi-Net ผ่านอุปกรณ์มือถือ”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6 (1). Bangkok, Thailand:101-16. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29457.