และฐิติมาพร หนูเนียม วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์. 2015. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกและกากส้มเหลือใช้”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6 (1). Bangkok, Thailand:159-70. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29461.