จันบัวลา สุทัศน์. 2012. “การพัฒนาส่วนผสมผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 5 (1). Bangkok, Thailand:13-22. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5147.