ภาคภูมิ ทิฐิมา, and จันตรี กัลยาภรณ์. 2012. “การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดผสมระหว่างจอกและมะขามป้อม ที่มีผลยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนัง”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 5 (1). Bangkok, Thailand:47-60. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5160.