อนันตธนาชัย รวีโรจน์, กิตติวราพล ทิพย์วิมล, กุลเศรษฐัญชลี ชนินทร์, อ่อนวิมล นาฏลดา, ขันสี อรรถ, จารุปาณ กาญจนศักดิ์, อนันตธนาชัย นนท์ตะวัน, ประเปรียว นวลรัดดา, พนมวัน ภาณุพงศ์, and จันทโชติ ถาวร. 2013. “การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทชุมชน”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 3 (1). Bangkok, Thailand:59-74. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5211.