สุขเกษม ชลภัทร, and โทผล สุชาดา. 2013. “มาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับนักวิจัย (ทางชีวการแพทย์)”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 3 (1). Bangkok, Thailand:105-18. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5220.