จันตรี กััลยาภรณ์, and นวลบุญ ทิฐิมา. 2013. “การศึึกษาประสิทธิภาพการกราฟต์บิสอะมิโนโพรพรอกซีลงบนผิวหน้าของฟิล์มพอลิเอทธิลีนและฟิล์มพอลิโพรพิลีนและการต้านทานเชื้อแบคทีเรีย”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 1 (1). Bangkok, Thailand:12-30. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5246.