วรานุสันติกูล ด., โทผล ด., แพนาค ด., กังวานรังสรรค์ ด. น. and หาญภาคภูมิ ด. ศ. (2016) “Antioxidant Study of the Crude Extracts from Chromolaena odorata (L.) King & Robinson”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 9(2), pp. 31–57. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/177782 (Accessed: 25 February 2024).