บุญประเสริฐ ศ. (2019) “วิเคราะห์ผลการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวสวนดุสิตตามเกณฑ์มาตรฐาน”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 8(2), pp. 17–33. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183719 (Accessed: 22 February 2024).