ตู้ประกาย ด. เ. and ย์ ตู้ประกาย ผ. ด. (2015) “การบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราด้วยระบบกลั่นพลังงานแสงอาทิตย์”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 8(2), pp. 35–52. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183722 (Accessed: 3 March 2024).