ธนสัมบัณณ์ อ. and พิชัยยงศ์วงศ์ดี ด. ส. (2015) “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลูกเดือยพร้อมดื่มผสมน้ำใบย่านางเข้มข้น”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 8(2), pp. 53–65. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183725 (Accessed: 25 February 2024).