กิมเสาร์ อ. and เหล่าดี ผ. ด. (2015) “ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายฝั่ง ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 8(3), pp. 1–18. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183739 (Accessed: 3 March 2024).