แท่งทอง จ. and แสงจันทร์จิรเดช ศ. (2015) “การสำรวจและการประเมินมูลค่าของพืชที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ บริเวณหมู่บ้านท่าล้ง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 8(3), pp. 19–28. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183741 (Accessed: 27 February 2024).