เกื้อทวีกุล ด. (2015) “RFID นวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร Innovative Uses of Radio-Frequency Identification (RFID) in the Agricultural and Food Industries”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 8(3), pp. 119–131. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183754 (Accessed: 24 February 2024).