ทองพร้อม ส. (2015) “ประสิทธิภาพป่าพรุพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 7(3), pp. 1–16. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29371 (Accessed: 2 March 2024).