วัธนาธร รสโหมด และสุพิชญา คำคม บ. เ. ผ. ข. (2015) “การพัฒนาตำรับมาตรฐานทาร์ตตาแต็งพุทรา”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 7(2), pp. 57–66. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29399 (Accessed: 22 February 2024).