จิระวดี วิริยะแสงจันทร์ ประภาศิริ ปราโมทย์ พัชรีภรณ์ พิสุราช และมลิวัลย์ เอมแย้ม ณ. บ. ป. พ. ท. พ. (2015) “การเจริญของเซลล์เมลาโนมาในการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองที่มีสารสกัดจากอินทนิลน้ำ (Lagerstroemia speciosa (L.) Per.)”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 7(1), pp. 41–56. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29412 (Accessed: 22 February 2024).