และ จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ธ. ฉ. (2015) “การพัฒนามัฟฟินเนื้อตาลสุกผสมลูกตาล”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 7(1), pp. 57–70. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29413 (Accessed: 26 February 2024).