และสุชารัตน์ เกาะแก้ง อ. ช. (2015) “การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารด้วยสารสกัดสมุนไพรที่ใช้ในการทำลูกแป้งข้าวหมาก”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 6(2), pp. 11–26. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29431 (Accessed: 22 February 2024).