และ รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ น. ม. ร. ข. (2015) “การประเมินการตกสะสมของสารกรดแบบเปียกและแห้งด้วยวิธีธรรมชาติเหนือป่าชีวมณฑลสะแกราช”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 6(2), pp. 49–58. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29434 (Accessed: 25 February 2024).