และชลดา ธีรการุณวงศ์ ว. น. ล. ส. (2015) “การย่อยสลายกรดมาเลอิกในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 6(2), pp. 85–96. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29437 (Accessed: 22 February 2024).