สุชาติ เชิงทอง ช. ศ. (2015) “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 5 ประเภท ในอุทยานแห่งชาติเขาสกต่อประมาณน้ำท่า ตะกอนแขวนลอย และคุณภาพน้ำบางประการในคลองศกจังหวัดสุราษฎร์ธานี”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 6(2), pp. 115–126. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29439 (Accessed: 22 February 2024).