รุธิรโก ป. (2015) “การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 6(2), pp. 127–138. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29440 (Accessed: 27 February 2024).