ริยะขัน อ. (2015) “การบำบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็มก้อน: กรณีศึกษาน้ำเสียตัวอย่างจากคลองแสนแสบ”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 6(2), pp. 153–168. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29443 (Accessed: 22 February 2024).