และ สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ ธ. พ. พ. ข. (2015) “การศึกษาการตกสะสมแห้งของไนโตรเจนเหนือพื้นที่ป่าชีวมณฑลสะแกราช”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 6(1), pp. 11–24. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29450 (Accessed: 22 February 2024).