วัยวุฒิ ศ. (2015) “การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อใช้ในบ้านสำหรับชุมชนไร้สายส่ง”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 6(1), pp. 25–36. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29451 (Accessed: 26 February 2024).