ทองเมือง พ. (2015) “การใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 6(1), pp. 87–100. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29456 (Accessed: 22 February 2024).