และพรรณธิภา แดงสว่าง น. แ. ฐ. ไ. (2015) “สื่อหนังตะลุงแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการโฆษณาบริการ 3G และ Wi-Net ผ่านอุปกรณ์มือถือ”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 6(1), pp. 101–116. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29457 (Accessed: 22 February 2024).