และฐิติมาพร หนูเนียม ว. ว. (2015) “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกและกากส้มเหลือใช้”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 6(1), pp. 159–170. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29461 (Accessed: 27 February 2024).