จันบัวลา ส. (2012) “การพัฒนาส่วนผสมผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 5(1), pp. 13–22. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5147 (Accessed: 2 March 2024).