ภาคภูมิ ท. and จันตรี ก. (2012) “การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดผสมระหว่างจอกและมะขามป้อม ที่มีผลยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนัง”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 5(1), pp. 47–60. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5160 (Accessed: 27 February 2024).