อนันตธนาชัย ร., กิตติวราพล ท., กุลเศรษฐัญชลี ช., อ่อนวิมล น., ขันสี อ., จารุปาณ ก., อนันตธนาชัย น., ประเปรียว น., พนมวัน ภ. and จันทโชติ ถ. (2013) “การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทชุมชน”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 3(1), pp. 59–74. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5211 (Accessed: 3 March 2024).