สุขเกษม ช. and โทผล ส. (2013) “มาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับนักวิจัย (ทางชีวการแพทย์)”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 3(1), pp. 105–118. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5220 (Accessed: 22 February 2024).