จันตรี ก. and นวลบุญ ท. (2013) “การศึึกษาประสิทธิภาพการกราฟต์บิสอะมิโนโพรพรอกซีลงบนผิวหน้าของฟิล์มพอลิเอทธิลีนและฟิล์มพอลิโพรพิลีนและการต้านทานเชื้อแบคทีเรีย”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 1(1), pp. 12–30. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5246 (Accessed: 25 February 2024).